nº 1 - 2007
Sumari   /   Índice   /   Contents  
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Subscripció
 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº 1
 Primavera / Estiu de 2007
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo
 

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES
 
COMPARACIÓ DE DIFERENTS ESTRATÈGIES AVALUATIVES USADES EN LA DOCÈNCIA TEÒRICA DE L’ASSIGNATURA ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES II DE LA LLICENCIATURA DE FARMÀCIA
Queralt, J; Pérez-Cano, FJ; Pelegrí, C; Díez-Noguera, A; Ferrer, R; Garriga, C; Juan, E; Vilaplana, J
 
RESSENYA

L’Anatomia i Fisiologia Humanes II és una assignatura troncal de la llicenciatura de Farmàcia de la Universitat de Barcelona que s’imparteix durant el tercer semestre del primer cicle. L’examen teòric d’aquesta assignatura inclou preguntes de desenvolupament amb un espai limitat per a la resposta i preguntes d’elecció múltiple. Entenent que l’avaluació amb preguntes de desenvolupament reflexa millor el component d’aprenentatge integrador que el basat en preguntes d’elecció múltiple, on majoritàriament s’avaluen les dades que els alumnes han memoritzat, l’objectiu de l’estudi és obtenir informació sobre el grau d’aprenentatge memorístic i integrador assolit pels alumnes de l’assignatura. Analitzant les puntuacions que treuen els alumnes en una i altra estratègia avaluativa, s’observa una correlació positiva i significativa entre elles. S’observa també que les puntuacions obtingudes pels alumnes en les preguntes d’elecció múltiple son generalment superiors a les que treuen mitjançant les preguntes curtes de desenvolupament. En general, doncs, els alumnes mostren més dificultat en desenvolupar una resposta que en solucionar les preguntes d’elecció múltiple. En base als resultats obtinguts, cal valorar positivament l’esforç que estan fent actualment els professors de les assignatures d’Anatomia i Fisiologia Humanes de l’Ensenyament de Farmàcia per tal de potenciar l’aprenentatge integrador d’aquests alumnes.

 
REVIEW

Human Anatomy and Physiology II is a core subject from Pharmacy syllabus of the University of Barcelona, which is coursed in the third semester of the first cycle. The theoric exam from this subject includes short-answer questions, with a pregiven space to develop the answer, and multiple choice questions. In the understanding that the evaluation with shortanswer questions better reflects the integrative component of learning than multiple choice questions, which mainly evaluate memorized data, the aim of the present study consists in obtaining information about the degree of memoristical and integrative learning reached by the students of this subject. Considering the marks obtained by students in both evaluative strategies, a positive and significant correlation is observed between short answers and multiple choice questions. It is also appreciated that the punctuation obtained in multiple choice questions is generally higher than that obtained in short-answer questions. Thus, students show more difficulty in developing a short answer than in solving multiple choice questions. In the basis of the results of the present study, we find very positive the effort of the teachers of Human Anatomy and Physiology of the Faculty of Pharmacy in promoting the integrative learning of their students.

 
 
tornar al sumari