nº 1 - 2007
Normes de publicació
 
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Subscripció

 
versión en castellano
 

EduSFarm publica articles originals, de revisió, breus i també recensions de llibres d’interès docent en qualsevol dels idiomes següents: català, castellà i anglès, sempre s’ha d’adjuntar un resum en castellà i anglès.

Per l’acceptació d’originals els autors s’hauran d’ajustar a les normes de publicació de la revista. Els treballs hauran de ser inèdits, és a dir, no estar publicats ni en procés de publicació en una altra revista. L’extensió màxima serà de vint-i-cinc pàgines DIN A4 (210 x 297 mm) escrites amb lletra Times New roman 11 pts, interlineat, 1,5 amb figures, taules i fotografies incloses. El format s’ajustarà als marges superior - inferior, i esquerre - dret de 2,5 cm. (plantilla). Els treballs seguiran la l’estructura següent: en la primera pàgina, segona línia s’escriurà el títol en negreta, centrat i en majúscules, 12 pts, els noms de tots els autors s’escriuran en negreta, centrat, dos espais per sota del títol, 12 pts, seguit de l’afiliació institucional i l’adreça incloent el correu electrònic de l’autor amb qui es mantindrà la correspondència en Times New Roman a 11 pts. Seguirà un resum de 200 paraules aproximadament en castellà i en anglès i fins a un màxim de cinc paraules clau. Tot seguit s’inclourà el treball desenvolupat en apartats en Times New Roman a 11 pts (introducció, metodologia, resultats, discussió / conclusions i bibliografia). Les taules, figures i imatges s‘introduiran per l’autor entre el text en el punt que consideri adient, hauran d’anar numerades i acompanyades per un peu explicatiu. Les cites bibliogràfiques del text seguiran el sistema Harvard. L’estructura de les notes breus i recensions de llibres seguiran una estructura coherent. L’enviament es realitzarà en suport electrònic (format word) a l’adreça: revistaedusfarm@ub.edu. Cada treball serà revisat pel consell editorial i per tres membres del comitè científic que en faran un informe que remetran al director aconsellant o desaconsellant la publicació. Haurà de comptar amb el consell favorable de dos membres, al menys, per tal que la direcció en doni el vist i plau definitiu. Els autors signaran un copyrihgt transfer donant la seva conformitat i transferint els drets. Finalment el treball s’inclourà a la revista en format pdf.


 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº 1
 Primavera / Estiu de 2007
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo