Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES
Ester Pínter Pla; Ángel Custodio Raluy Alonso 


Resum
El present treball té com a objectius descobrir quins usos i actituds tenen vers la llengua catala-na, l’espanyola i l’anglesa els alumnes de primer i segon de Batxillerat d’un institut del districte de Nou Barris de Barcelona, el Barcelona Congrés, on més del 80% té el castellà com a primera llengua i la gran majoria és d’origen llatinoamericà. Tanmateix, es persegueix indagar com aquestes actituds, circumstàncies i una experiència d’aula innovadora duta a terme amb part de l’alumnat enquestat poden influir en el seu aprenentatge i ús de la llengua pròpia de Catalunya i a llarg termini en el seu èxit educatiu i integració social. S’ha recorregut a una metodologia quantitativa a través de dos qüestionaris. El primer d’ells inspirat en part en l’utilitzat per Hu-guet (2007), el qual, a la vegada, estava basat en un qüestionari sociolingüístic i d'actituds elabo-rat pel Servei d'Ensenyament de Català (SEDEC) i un segon qüestionari, dirigit només al grup d’alumnes de Literatura Catalana de modalitat amb qui es va dur a terme l’experiència d’aula. De l’estudi destaca la creixent actitud neutra, o indiferent, que aquesta nova generació d’origen immigrant, sobretot llatinoamericana, mostra majoritàriament cap a la llengua catalana. Valora més positivament i troba més útil l’anglès que no pas la llengua pròpia del país on viuen i on gran part ha nascut. El baix nivell de català posa en perill l’èxit educatiu i la integració social d’aquest alumnat, per la qual cosa es fa necessari prendre mesures estructurals que acabin amb la segregació escolar així com dur a terme propostes innovadores d’aprenentatge a peu d’aula.
Paraules clau: Actituds lingüístiques, llengües, segregació, integració, inclusió, proposta d’aula, booktuber, aprenentatge significatiu, literatura catalana

Recepció de l'original: 26/04/2021
Acceptació de l'article: 30/05/2021