Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Josep Carreras Barnés 


Resum
La Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOMLOU), de (2007), va incloure disposicions referents al professorat contractat doctor (PCD) que van suposar la consolidació de la via laboral com a alternativa a la via funcionarial en la carrera universitària. En aquest article es descriuen les característiques de les diverses figures de PCD establertes per les Comunitats Autò-nomes. S'analitzen comparativament els processos d'acreditació desenvolupats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i pels òrgans d'avaluació de les diverses Comunitats Autònomes, així com els concursos d'accés a les places convocades per les universi-tats. Finalment es comenta la normativa desenvolupada a Catalunya amb la finalitat de crear una tipologia de professorat contractat específica per a les universitats públiques catalanes.
Paraules clau: contractació de professorat doctor, legislació universitària espanyola, peculiaritats del sistema universitari català

Recepció de l'original: 12/07/2011
Acceptació de l'article: 03/10/2011