Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Joaquín Gairín i David Rodríguez-Gómez 


Resum
La formació contínua del professorat, i de la resta d'agents educatius presents a les nostres institu-cions d’ensenyament primari, secundari o terciari, fa temps que va deixar de ser optativa per a convertir-se en quelcom d'obligada necessitat. En aquest sentit, comencen a sedimentar-se meto-dologies alternatives per a la formació i el desenvolupament professional, basades en el coneixe-ment que posseeixen els agents educatius sobre la pràctica i considerant que la reflexió en l'acció i sobre l'acció és l'element que pot mobilitzar els processos de millora de l'ensenyament. Partint d’aquesta perspectiva, en aquest article realitzem una anàlisi de la formació, la pràctica i la reflexió professional, que ens condueix a defensar els processos de creació i gestió del coneixement basats en comunitats de pràctica, com a una alternativa viable per a la pràctica reflexiva col·laborativa i el desenvolupament professional dels agents educatius.
Paraules clau: desenvolupament professional, pràctica professional, pràctica reflexiva, gestió del coneixement, comunitats de pràctica, formació, treball col·laboratiu

Recepció de l'original: 21/02/2012
Acceptació de l'article: 15/03/2012