Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
Guillem Riba i Duarte i Laura Domingo Peñafiel 


Resum
En aquest article es presenten els primers resultats de la tesi doctoral ‘Identitat Rural: joventut, arrelament i renovació territorial’, la qual pretén conèixer i aprofundir en el procés de cons-trucció de la identitat rural de joves originaris d’entorns rurals, que han pres conscientment l’opció d’establir-se en territoris rurals després d’haver passat un període de temps en una àrea urbana. Per fer-ho, s’ha dut a terme prèviament una breu revisió bibliogràfica entorn als con-ceptes de Ruralitat, Identitat rural i Escola rural. Per tal d’identificar i comprendre els motius pels quals la persona pren l’opció de vida, s’ofereixen les primeres conclusions a partir de la construcció d’una història de vida d’un jove pirinenc català. A grans trets, s’extreu que la identi-tat rural és un constructe cultural fortament arrelat al territori català, essent un dels potencials factors que afavoreix l’assentament de població. A més a més, la població jove i les escoles rurals en són potencials transmissors, les quals poden afavorir a la dinamització de zones rurals, mit-jançant nous models respectuosos amb el patrimoni immaterial i material dins el context histò-ric actual.
Paraules clau: Identitat rural, ruralitat, història de vida, educació rural, comunitat rural, revitalització territori-al.

Recepció de l'original: 21/04/2020
Acceptació de l'article: 27/07/2020