Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
António M. Duarte i Felipe C. Mesquita 


Resum
Tenint en compte les especificitats culturals del territori rural, les competències culturals dels docents que ensenyen en aquest context són un factor crític de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge rural. En aquest marc, aquest estudi tenia com a objectiu avaluar el grau de domini, valorització i necessitat de competències culturals per part dels docents rurals portuguesos. Es van analitzar les respostes a una mostra de mestres rurals de Portugal, que majoritàriament fan classe a grups de joves d’entre 12 i 14 anys, a una subescala de competències culturals d’un qüestionari sobre competències i coneixements del professorat. Es van analitzar les dades en termes de tendències, variacions i diferències entre el domini i la valorització de les competències. Els resultats globals mostren que el domini de les competències culturals es entre baix i mitjà (en l’escala: res-reduït-mig-alt) i la seva valorització tendeix a ser significativament superior al seu domini, situant-se entre els valors de mig i alt. Els resultats confirmen que les competències culturals són necessàries per als mestres rurals enquestats i que aquests docents cal que les desenvolupin (considerant que el seu informe sobre el seu domini és deficient), mitjançant una formació dissenyada amb intenció.
Paraules clau: Competències culturals, cultura rural, educació rural.

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: