Temps d'Educació
2n semestre 2016
 • Consell editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Alba Ambròs Pallarés (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència); Lola Sánchez Aguilera (vicerectora d’Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Normes


1. Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès, i italià. En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona.

2. L’extensió dels originals serà aproximadament de 8.000 paraules o 40.000 caràcters amb espais. En aquests límits s’inclouen: notes, bibliografia, taules, gràfics i apèndixs.

3. Tots els documents hauran d’enviar-se en format Word.

4. L’estructura de l’article serà:

 • Títol.
 • Autoria.
 • Resum principal.
 • Paraules clau en l’idioma de l’article.
 • Cos de l’article.
 • Referències.
 • Traduccions del resum i de les paraules clau (veure apartat 16 per a més informació).

5. Títol principal

 • En l’idioma de l’article.
 • En negreta.
 • Majúscula inicial absoluta.

Exemple:

6. Autoria

 • Sota el títol principal.
 • Alineat a l’esquerra.
 • Incloure una nota a peu de pàgina per cada autor que contindrà: ocupació actual, currículum de 3-4 línies i adreça electrònica.

7. Resum

 • En l’idioma de l’article.
 • Extensió màxima: 10-12 línies.

8. Paraules clau

 • En l’idioma de l’article.
 • Extensió màxima: 8 paraules.
 • La inicial de la primera paraula en majúscula.
 • La resta anirà en minúscules.
 • Separades per coma.
 • Incloure un punt final.

Exemple conjunt dels punts 7 i 8:

9. Títols d’apartats i subapartats

 • Tots han d’estar enumerats en l’ordre correcte.
 • En negreta.
 • Majúscula inicial absoluta.

10. Cos de l’article

Es redactarà amb una mida de lletra 11. A més a més, els títols hauran de seguir el format establert al punt 9 per poder distingir adequadament les seccions i subseccions existents.

11. Segles

Els segles s’hauran d’escriure en versaletes i en minúscules.

12. Notes

 • Hauran de situar-se al peu de la pàgina corresponent.
 • Aniran enumerades correlativament.
 • Caldrà indicar el numerador de la nota al lloc pertinent dins del text.
 • Les notes a peu de pàgina queden reservades per ampliar, exemplificar i comentar aspectes considerats importants en relació amb el cos del text.
 • Queden excloses les marques a referències bibliogràfiques apuntades en el cos del text.

13. Taules, gràfics i figures

 • Hauran d’intercalar-se en el lloc que els correspon dins del text.
 • El títol ha de ser breu, clar i explicatiu, successiu a la paraula “Taula”, “Gràfic” o “Figura”, segons correspongui, acompanyat del número que el designa (han d’enumerar-se en nombres aràbics seqüencialment dintre del text).
 • El títol s’haurà d’inserir a la part superior de l’objecte, alineat al centre i en negreta.
 • L’alineació general de l’objecte serà centrada.
 • La font de la taula, del gràfic o de la figura es situarà a la part inferior de l’objecte, alineada a l’esquerra i sense negreta.
 • Cal presentar els gràfics i les taules en un format que permeti obrir-los per a possibles correccions.
 • Es prega limitar-ne el nombre.

Exemple:

14. Cites i referències dins del text

 • Les citacions textuals (literals) de menys de 40 paraules s’inclouran en el cos del text, sempre entre cometes baixes (« »).
  • Al final de la citació, s’indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica de la manera següent: (Autor, any, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, p. 125–126).
  • No aniran mai a peu de pàgina.
 • Les citacions textuals (literals) de més de 40 paraules aniran en paràgraf apart, amb una mida de lletra inferior a la del cos del text i amb una sagnia esquerra superior (és a dir, entrat).
  • Al final de la citació, s’indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica de la manera següent: (Autor, any, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, p. 125–126).
  • El punt final s’haurà d’incloure abans del parèntesi de la referència, però en cap cas després d’aquest.
  • No aniran mai a peu de pàgina.

Exemple:

15. Referències bibliogràfiques

 • S’inclouran en un apartat independent al final de l’article i abans de les traduccions del resum i de les paraules clau.
 • Amb sagnia francesa.
 • Criteris i exemples de citació en funció del tipus de document:

16. Traduccions del resum i de les paraules clau

 • Si l’article és en català o castellà, aquests es traduiran al castellà o al català, al francès i a l'anglès.
 • Excepcionalment, en cas que l’article sigui en portuguès o italià, es traduiran al català, al francès i a l'anglès.
 • Les paraules clau traduïdes seguiran els mateixos criteris que les principals.

17. Les persones interessades poden enviar els seus articles a temps@ub.edu

Institut de Desenvolupament Professional-ICE, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona