Temps d'Educació
2n semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Normes


1. Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès, i italià. En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona.

2. L’extensió dels originals serà aproximadament de 8.000 paraules o 40.000 caràcters amb espais. En aquests límits s’inclouen: notes, bibliografia, taules, gràfics i apèndixs.

3. Tots els documents hauran d’enviar-se en format Word.

4. L’estructura de l’article serà:

 • Títol.
 • Autoria.
 • Resum principal.
 • Paraules clau en l’idioma de l’article.
 • Cos de l’article.
 • Referències.
 • Traduccions del resum i de les paraules clau (veure apartat 16 per a més informació).

5. Títol principal

 • En l’idioma de l’article.
 • En negreta.
 • Majúscula inicial absoluta.

Exemple:

6. Autoria

 • Sota el títol principal.
 • Alineat a l’esquerra.
 • Incloure una nota a peu de pàgina per cada autor que contindrà: ocupació actual, currículum de 3-4 línies i adreça electrònica.

7. Resum

 • En l’idioma de l’article.
 • Extensió màxima: 10-12 línies.

8. Paraules clau

 • En l’idioma de l’article.
 • Extensió màxima: 8 paraules.
 • La inicial de la primera paraula en majúscula.
 • La resta anirà en minúscules.
 • Separades per coma.
 • Incloure un punt final.

Exemple conjunt dels punts 7 i 8:

9. Títols d’apartats i subapartats

 • Tots han d’estar enumerats en l’ordre correcte.
 • En negreta.
 • Majúscula inicial absoluta.

10. Cos de l’article

Es redactarà amb una mida de lletra 11. A més a més, els títols hauran de seguir el format establert al punt 9 per poder distingir adequadament les seccions i subseccions existents.

11. Segles

Els segles s’hauran d’escriure en versaletes i en minúscules.

12. Notes

 • Hauran de situar-se al peu de la pàgina corresponent.
 • Aniran enumerades correlativament.
 • Caldrà indicar el numerador de la nota al lloc pertinent dins del text.
 • Les notes a peu de pàgina queden reservades per ampliar, exemplificar i comentar aspectes considerats importants en relació amb el cos del text.
 • Queden excloses les marques a referències bibliogràfiques apuntades en el cos del text.

13. Taules, gràfics i figures

 • Hauran d’intercalar-se en el lloc que els correspon dins del text.
 • El títol ha de ser breu, clar i explicatiu, successiu a la paraula “Taula”, “Gràfic” o “Figura”, segons correspongui, acompanyat del número que el designa (han d’enumerar-se en nombres aràbics seqüencialment dintre del text).
 • El títol s’haurà d’inserir a la part superior de l’objecte, alineat al centre i en negreta.
 • L’alineació general de l’objecte serà centrada.
 • La font de la taula, del gràfic o de la figura es situarà a la part inferior de l’objecte, alineada a l’esquerra i sense negreta.
 • Cal presentar els gràfics i les taules en un format que permeti obrir-los per a possibles correccions.
 • Es prega limitar-ne el nombre.

Exemple:

14. Cites i referències dins del text

 • Les citacions textuals (literals) de menys de 40 paraules s’inclouran en el cos del text, sempre entre cometes baixes (« »).
  • Al final de la citació, s’indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica de la manera següent: (Autor, any, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, p. 125–126).
  • No aniran mai a peu de pàgina.
 • Les citacions textuals (literals) de més de 40 paraules aniran en paràgraf apart, amb una mida de lletra inferior a la del cos del text i amb una sagnia esquerra superior (és a dir, entrat).
  • Al final de la citació, s’indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica de la manera següent: (Autor, any, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, p. 125–126).
  • El punt final s’haurà d’incloure abans del parèntesi de la referència, però en cap cas després d’aquest.
  • No aniran mai a peu de pàgina.

Exemple:

15. Referències bibliogràfiques

 • S’inclouran en un apartat independent al final de l’article i abans de les traduccions del resum i de les paraules clau.
 • Amb sagnia francesa.
 • Criteris i exemples de citació en funció del tipus de document:

16. Traduccions del resum i de les paraules clau

 • Si l’article és en català o castellà, aquests es traduiran al castellà o al català, al francès i a l'anglès.
 • Excepcionalment, en cas que l’article sigui en portuguès o italià, es traduiran al català, al francès i a l'anglès.
 • Les paraules clau traduïdes seguiran els mateixos criteris que les principals.

17. Les persones interessades poden enviar els seus articles a temps@ub.edu

Institut de Desenvolupament Professional-ICE, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona