Temps d'Educació
1r semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització) i Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES
Salvador Oriola: Titulat superior en música, mestre, llicenciat en Història i Ciències de la Música i doctor en Educació. És professor associat de Didàctica de l’Expressió Musical a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barce-lona. Les seves principals línies de recerca són l’educació musical, les agrupacions musicals i l’educació emocional. Adreça electrònica: salvaoriola@ub.edu
Josep Gustems: Titulat superior en música, mestre, llicenciat en Antropologia i doctor en Pedagogia. És professor titular de Didàctica de l’Expressió Musical a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Les seves prin-cipals línies de recerca són l’educació musical i la música com experiència artística i simbòlica. Adreça elec-trònica: jgustems@ub.edu
Joan Santacana: Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Pedagogia. És professor titular de Didàctica de les Ciències Socials a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. La seva àmplia obra científica i divulgativa comprèn més de 900 publicacions entre llibres, quaderns i articles. Adreça electrònica: jsantaca-na@ub.edu
 


La música i les agrupacions musicals han estat presents en totes les societats conegu-des exercint múltiples funcions, les quals han anat variant a través del temps per adap-tar-se a les necessitats de cada moment i cada lloc (Merriam, 1992). La societat digital actual es caracteritza per l'ús massiu de noves tecnologies, la interconnectivitat global i l'accés a tot tipus de música, des de qualsevol lloc en qualsevol moment. Tot això ha contribuït de manera notòria a l'expansió de la música i l'increment de les seves funci-ons.