Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Ana María Novella Càmara, Núria Pérez-Escoda i Montserrat Freixa Niella 


Resum
El pràcticum és un entorn privilegiat per a la transferència de competències. Des d’aquesta pers-pectiva, s’ha desenvolupat el projecte «Anàlisi i avaluació de la transferibilitat de competències professionals de l’Educació Social en els centres de pràctiques» (2008MQD155) a la Universitat de Barcelona durant els cursos 2008-2010. La complexitat de l’objecte d’estudi aconsellava la utilitza-ció de mètodes qualitatius. Es va optar per un disseny d’investigació-acció a partir d’espais de reflexió. Des de la percepció dels participants, s’han identificat un conjunt d’elements que afavo-reixen la transferència de competències en el marc del pràcticum, entre els quals cal destacar la necessitat d’una planificació conjunta i d’una planificació específica des de cadascun dels escenaris formatius vertebrada des de la reflexió-acció de la pràctica de l’estudiant. Per fer-ho possible, és necessari que els centres de pràctiques i els centres universitaris es reconeguin corresponsables de la formació pràctica.
Paraules clau: pràcticum, competència, transferència, pràctica professional, tutor-centre, tutor-universitat, estu-diant

Recepció de l'original: 27/10/2011
Acceptació de l'article: 12/03/2012