Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Normes


1. Los artículos pueden escribirse en catalán, castellano, inglés, francés y portugués.

2. La extensión de los originales será aproximadamente de 8.000 palabras o 40.000 caracteres con espacios. En estos límites se incluyen: notas, bibliografía, tablas, gráficos y apéndices.

3. Todos los documentos deberán enviarse en formato Word.

4. La estructura del artículo será:

 • Título.
 • Autoría.
 • Resumen principal.
 • Palabras clave en el idioma del artículo.
 • Cuerpo del artículo.
 • Referencias.
 • Traducciones del resumen y de las palabras clave (ver apartado 16 para más información).

5. Título principal

 • En el idioma del artículo.
 • En negrita.
 • Mayúscula inicial absoluta.

Ejemplo:

6. Autoría

 • Bajo el título principal.
 • Alineada a la izquierda.
 • Incluir una nota a pie de página por cada autor que contenga: ocupación actual, currículum de 3-4 líneas y correo electrónico.

7. Resumen principal

 • En el idioma del artículo.
 • Extensión máxima: 10-12 líneas.

8. Palabras clave

 • En el idioma del artículo.
 • Extensión máxima: 8 palabras.
 • La inicial de la primera palabra en mayúscula.
 • El resto irá en minúsculas.
 • Separadas por coma.
 • Incluir un punto final.

Ejemplo conjunto de los puntos 7 y 8:

9. Títulos de apartados y subapartados

 • Todos deben estar enumerados en el orden correcto.
 • En negrita.
 • Mayúscula inicial absoluta.

10. Cuerpo del artículo

Se redactará con un tamaño de letra 11. Además, los títulos deberán seguir el formato establecido en el punto 9 para poder distinguir adecuadamente las secciones y subsecciones existentes.

11. Siglos

Los siglos se escribirán en versalitas y en minúsculas.

12. Notas

 • Deberán situarse al pie de la página correspondiente.
 • Irán numeradas correlativamente.
 • Será necesario indicar el numerador de la nota en el lugar correspondiente dentro del texto.
 • Las notas a pie de página quedan reservadas para ampliar, ejemplificar y comentar aspectos considerados importantes en relación con el cuerpo del texto.
 • Quedan excluidas las marcas a referencias bibliográficas apuntadas en el cuerpo del texto.

13. Tablas, gráficos y figuras

 • Deberán intercalarse en el lugar que les corresponda dentro del texto.
 • El título debe ser breve, claro y explicativo, sucesivo a la palabra “Tabla”, “Gráfico” o “Figura”, según corresponda, acompañado del número que lo designa (deben enumerarse en números arábigos secuencialmente dentro del texto).
 • El título deberá insertarse en la parte superior del objeto, alineado al centro y en negrita.
 • La alineación general del objeto será centrada.
 • La fuente de la tabla, del gráfico o de la figura se situará en la parte inferior del objeto, alineada a la izquierda y sin negrita.
 • Es necesario presentar los gráficos y las tablas en un formato que permita abrirlos para posibles correcciones.
 • Se ruega limitar su número.

Ejemplo:

14. Citas y referencias dentro del texto

 • Las citas textuales (literales) de menos de 40 palabras se incluirán en el cuerpo del texto, siempre entre comillas bajas (« »).
  • Al final de la citación, se indicará entre paréntesis la marca de referencia bibliográfica de la manera siguiente: (Autor, año, página). Ejemplo: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, p. 125–126).
  • No irán nunca a pie de página.
 • Las citas textuales (literales) de más de 40 palabras irán en un párrafo aparte, con un tamaño de letra inferior a la del cuerpo del texto y con una sangría izquierda superior (es decir, entrada).
  • Al final de la citación, se indicará entre paréntesis la marca de referencia bibliográfica de la manera siguiente: (Autor, año, página). Ejemplo: (Lorenzo, 1999, p. 125) o (Lorenzo, 1999, pp. 125–126).
  • El punto final deberá incluirse antes del paréntesis de la referencia, pero en ningún caso después de este.
  • No irán nunca a pie de página.

Ejemplo:

15. Referencias bibliográficas

 • Se incluirán en un apartado independiente al final del articulo y antes de las traducciones del resumen y de las palabras clave.
 • Con sangría francesa.
 • Criterios y ejemplos de citación en función del tipo de documento:

16. Traducciones del resumen y de las palabras clave

 • Si el artículo es en catalán o castellano, estos se traducirán al castellano o al catalán, al francés y al inglés.
 • Excepcionalmente, en caso de que el artículo sea en portugués, se traducirán al catalán, al francés y al inglés.
 • Las palabras clave traducidas seguirán los mismos criterios que las principales.

17. Las personas interesadas pueden enviar sus articulos a temps@ub.edu