Avís legal

Imagen Portada

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat d'Edicions de la Universitat de Barcelona o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal.

 

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Edicions de la Universitat de Barcelona ha de saber que podrà exercir davant seu els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, per correu electrònic a l’adreça infopublicacions@ub.edu

 

L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Edicions de la UB a incorporar les dades que faciliti per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

Edicions de la UB ha posat en aquesta pàgina web els mitjans adients per protegir la seguretat de les vostres dades. Aquestes dades no seran cedides mai a tercers ni es faran servir per a altres fins que no siguin els que s’hagin sol·licitat.

Dos campus d'excel·lència internacional