L’editorial

Imagen Portada

L’editorial publica llibres destinats a difondre el coneixement al públic lector interessat en temes de formació i divulgació dels àmbits científic, de recerca i pedagogicodocent, i situa les obres en el mercat editorial.

La selecció de les obres editades respon a les necessitats formatives docents i de recerca, i també a la demanda del públic que té interès en la divulgació d’alt nivell dels coneixements generats a la Universitat de Barcelona.

Les obres per editar poden ser presentades pels mateixos autors o per centres o equips de recerca, i han d’anar acompanyades d’un qüestionari d’obra, de l’índex i, si es considera escaient, una breu descripció del projecte de publicació.

Edicions de la Universitat de Barcelona aprova, d’acord amb els directors de col·lecció, l’edició dels originals presentats en funció d’informes de doble cec d’experts externs i informes economicocomercials. També fomenta la creació de noves obres de manera que els projectes d’investigació i docents i els projectes editorials s’alimentin mútuament.

Segons les característiques de les obres seleccionades es poden fer acords de coedició o sol·licitar subvencions que contribueixin a finançar-ne l’edició.

Un cop aprovada la publicació de l’obra es fa un contracte d’edició amb els autors.

Els originals s’han de lliurar d’acord amb els criteris de presentació relacionats en les normes de presentació d’originals. Per redactar l'original es pot partir d’aquestes maquetes de mostra, en word o en latex, on apareix definida cada categoria de text.

Coedicions amb:

 • McGraw-Hill Interamericana SA
 • Editorial Trotta SA
 • UPM (Textos Medievals Catalans)
 • Ediciones Díaz de Santos SA
 • Ediciones SGEL
 • Universitat de València
 • UAB, UdG i UdL
 • UVic – Eumo Editorial
 • Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona

Serveis editorials i de publicacions

Els serveis editorials i de publicacions atenen les comandes de publicacions dels diferents òrgans de la Universitat de Barcelona, i en fan l’edició amb criteris d’economia i qualitat editorial. La comanda de publicació haurà de complir els requisits següents:

 • Que sigui feta per un òrgan o un càrrec institucional.
 • Quan es tracti de l’edició d’un llibre haurà de disposar d’un aval institucional que justifiqui i assumeixi la responsabilitat dels continguts. Aquest aval no és necessari en el cas de les publicacions institucionals, com memòries d’activitats, congressos, simpòsiums, actes públics col·lectius, trobades científiques i publicacions dels òrgans de govern.
 • En el cas de l’edició de llibres, s’haurà de detallar en el qüestionari d’obra els diversos aspectes relacionats amb la producció i la difusió de l’obra, que haurà d’adequar-se a les normes de presentació d’originals.
 • Un cop elaborat i acceptat el pressupost de l’edició, el cost anirà a càrrec de l’òrgan que ha fet la comanda o de les entitats que contribueixin econòmicament a la realització de l’obra.
 • En el cas de l’edició de llibres, cal tenir en compte que quatre llibres del tiratge previst es lliuren a l’entitat que gestiona el dipòsit legal, i Edicions UB es queda un mínim de 30 exemplars per atendre les peticions i les comandes que puguin fer-se per raó de l’atribució del codi comercial de l’ISBN. Ateses les característiques de l’obra i les possibilitats de difusió i venda comercial, es podran fer acords de distribució en què es contemplin aspectes més concrets relacionats amb la comercialització.

Edició de textos docents

Són textos docents totes aquelles obres destinades a l’ensenyament de les matèries docents que s’imparteixen a la UB i que tenen com a objectiu facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.

Poden tenir un contingut més teòric (manual, conceptes clau, descripció o desenvolupament temàtic...) o més pràctic (llibre d’exercicis, manual de pràctiques...), i han de respondre a les necessitats docents i als objectius pedagògics de la matèria de què es tracta.

En el text docent s’ha d’especificar la metodologia de treball i els objectius docents a causa de la seva finalitat didàctica, i és important que el professor es posi en contacte amb Edicions UB per definir les característiques de l’obra (prèviament s’ha d’omplir el qüestionari d’obra i tenir un aval del centre o departament).

L’editorial s’encarrega de:

 • el suport d’edició
 • els terminis d’edició
 • els termes del contracte d’edició
 • estimació del tiratge
 • la correcció
 • la maquetació
 • el seguiment de les fases de producció


Altres

 • Assessorament editorial als centres de la UB.
 • Emmagatzematge, subministraments i expedicions del fons editorial de la UB.
 • Subministrament directe als punts de venda interns de la UB i comandes rebudes per la llibreria virtual (pàgina web).
 • Gestió d’emmagatzematge i distribució de dossiers de matrícula, impresos i publicacions institucionals.
 • Disseny gràfic: llibres, catàlegs, díptics, tríptics, cartells, portals digitals.

Organigrama

DIRECCIÓ
Meritxell Anton: Tel. 934 035 444

ÀREA ECONÒMICA
Mònica Rocamora: Tel. 934 035 436
Carme Ferrer: Tel. 934 035 439
Alexandra Díaz: Tel. 934 035 439

ÀREA D’EDICIÓ I PRODUCCIÓ
Mireia Sopena: Tel. 934 035 443
Alícia Ferran: Tel. 934 035 446
Laia Fidalgo: Tel. 934 035 435
Teresa Guilleumes: Tel. 934 035 431

ÀREA D’EDICIÓ DIGITAL
Jorge Torrubia: Tel. 934 034 761
Llorenç López: Tel. 934 035 437
Núria Ferrer: Tel. 934 035 431

ÀREA COMERCIAL I DE MÀRQUETING
Cruz Artidiello: Tel. 934 035 430
Raül Álvarez: Tel. 934 039 059

ÀREA DE DIFUSIÓ I PREMSA
Cinta Paloma: Tel. 934 035 441

Dos campus d'excel·lència internacional