Estatut del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 81
Data d’edició: 2023


Estatut del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona (eBook)
Vicerectorat de Relacions Laborals i Vicerectorat Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona
Aquest estatut té per objecte fixar el paper, les funcions, els drets i deures i les responsabilitats del PDI a la Universitat de Barcelona i establir, a través de la normativa vigent i de la regulació que correspon a les universitats, el marc jurídic aplicable al professorat en determinats aspectes de la seva activitat acadèmica. En conjunt, enumera les categories de PDI de la UB i les funcions i responsabilitats de cadascuna; indica els drets, els deures i les funcions del PDI; recull el règim jurídic i de dedicació docent i el tipus de vinculació estatutària i contractual del professorat; estableix els permisos, les llicències, els períodes sabàtics i les llicències postcàrrec del PDI, i regula el canvi d’àrea de coneixement i, si escau, el canvi d’adscripció de departament i de vinculació de facultat.
Dos campus d'excel·lència internacional