Decisions, preferències i heurístiques. Una introducció a la psicologia econòmica
Matèria: Economia i empresa
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 300
ISBN: 978-84-9168-734-4
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 25 €
Decisions, preferències i heurístiques. Una introducció a la psicologia econòmica
Pere Mir i Artigues
Com es prenen les decisions econòmiques? Què determi­na les tries que fem cada dia? Respondre aquestes qües­tions és l’objectiu de la psicologia econòmica, una disci­plina encara poc coneguda al nostre país, de la qual aquest llibre ofereix una primera aproximació. Inspirat en els re­sultats obtinguts pel programa de recerca de la raciona­litat contextual, el text explica, en primer lloc, els grans factors que guien les decisions econòmiques —les pre­ferències, les creences, les emocions i la informació que conservem a la memòria—. En segon lloc, exposa els prin­cipals patrons en què s’emmarquen —el recurs a les heu­rístiques, la reflexió deliberativa i la cessió voluntària de la capacitat de decidir—, descrivint-ne els principals algo­rismes. Finalment, proposa un model senzill dels múlti­ples elements que influeixen en les eleccions en el con­sum de béns i serveis. La psicologia econòmica ofereix, doncs, eines útils per identificar i triar l’opció satisfac­tòria en tot tipus de decisions, tant en l’àmbit personal com professional.

Com citar aquest títol:

 

Harvard:
Mir i Artigues, P. 2022. Decisions, preferències i heurístiques. Una introducció a la psicologia econòmica. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Dos campus d'excel·lència internacional