Corpus audiovisual plurilingüe (Llibre + DVD)
Matèria: Lingüística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 226
ISBN: 978-84-475-3283-4
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 35 €
Corpus audiovisual plurilingüe (Llibre + DVD)
Lluís Payrató i Jaume Fitó (eds.)
Aquest llibre i el DVD que l'acompanya conté els 360 textos que constitueixen el Corpus Audiovisual Plurilingüe (CAP), elaborats per dotze informants, cada una de les quals ha participat en tres sessions d’entrevistes en tres llengües diferents (català, castellà i anglès) i ha produït trenta textos –10 per sessió. Els textos corresponen a cinc tipus (narració, descripció, exposició, instrucció i argumentació) i han estat elicitats amb dos procediments diferents (experimental i experiencial). La durada total aproximada d’aquest corpus és d’unes 22 hores i el total de mots, d’uns 100.000. Les entrevistes s’han enregistrat amb una càmera de vídeo que emmarca tota l’escena i proporciona dades per a l’estudi de qüestions relacionades amb l’expressió corporal, així com aspectes diversos del conjunt de la interacció. El DVD inclou les dades audiovisuals corresponents a cada un dels textos i la seva transcripció discursiva (ortogràfica). Ofereix, a més, la informació específica sobre les característiques de les informants, la metodologia –el context, els temes de les entrevistes i els procediments d’elicitació–, els criteris de transcripció i l’explicació de la codificació emprada en els textos. Pel que fa a d’altres possibles aplicacions, s’ha previst la possibilitat d’exportar la imatge, el so i el text dels materials perquè es puguin tractar i analitzar amb altres eines.
Dos campus d'excel·lència internacional