DVD Les Deixalles
Matèria: Medi ambient
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 0
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
DVD Les Deixalles
Maria del Pilar Fernández Viader i Jose M.ª Segimon i Valentí (coords.)
A Catalunya hi ha més de 20.000 usuàries de la Llengua de Signes Catalana ( LSC). Aquesta llengua és una valuosa eina de comunicació, que s'utilitza, no només en els contextos de comunicació de persones que pertanyen a la Comunitat Sorda Catalana, sinó també en diferents contextos instruccionals, com per exemple, a les escoles bilingües per a nenes i nens sords de Catalunya, així com en la formació d'intèrprets de Llengua de Signes i en diferents assignatures de cicles formatius i titulacions universitàries. Així mateix, dins l'àmbit de la intervenció clínica i /o educativa en poblacions amb patologia del llenguatge, la llengua de signes ha resultat ser tanbé una llengua funcional d'especial importància. El contingut desenvolupa una unitat de l'àrea de coneixement del medi per a l'educació mediambiental. És per això, que han estat consultats mestres i representants de les famílies de les escoles bilingües catalanes per a nenes i nens sords. També formadors d'intèrprets
Dos campus d'excel·lència internacional