Llibres
Pàgines: 60
Data d'edició: 2002
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Salut sexual i reproductiva en l’adolèscencia
M.ª Casado (coord.)
L’increment d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, especialment en noies menors de 20 anys, sumat a l’augment de contagis de sida, gran part dels quals es donen durant l’adolescència, ha dut al Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB, ubicat al Parc Científic de Barcelona, a l’elaboració d’un document sobre la salut sexual i reproductiva en l’adolescència. El document analitza les causes que originen les noves tendències en comportaments vinculats amb la salut sexual i reproductiva i proposa les actuacions necessàries que protegeixin l’interès del menor, en un moment en què es constata que a Catalunya, des de 1999, resulta preocupant l’increment d’avortaments en dones menors de 15 anys.

Davant aquest problema de salut pública, els autors del document reclamen que la discussió pública sobre aquesta temàtica no és suficient, ni és la pertinent, i subratllen que tant l’ètica com el dret han de proposar pautes de conducta assumibles per la majoria de ciutadans i respectuoses amb les minories, que es materialitzin amb el respecte als Drets Humans dels quals, indubtablement, també en són titulars els menors.