Competències transversals de la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 9
ISBN: 978-84-9168-595-1
Data d’edició: 2008


Competències transversals de la Universitat de Barcelona (eBook)
Vicerectorat de Política Docent
Per tal de respondre als objectius fonamentals que es recullen a l’article 3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (UB), es considera adient plantejar determinades competències com a necessàries per al conjunt d’estudiants d’aquesta universitat. És per aquest motiu que, en el marc del procés de disseny de les noves titulacions de grau, es proposa el document següent com a referència orientativa tant per al disseny de les noves titulacions com per a la presa de decisions en altres àmbits de la UB.
Dos campus d'excel·lència internacional