Programa d’acollida i seguiment del personal docent i investigador a la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 16
Data d’edició: 2022


Programa d’acollida i seguiment del personal docent i investigador a la Universitat de Barcelona (eBook)
Universitat de Barcelona
L'objectiu d'aquest document és descriure bones pràctiques per facilitar l'acollida i el seguiment del personal docent i investigador (PDI) a la Universitat de Barcelona, en general, i per millorar-ne la inserció en l'activitat del departament a què pertanyin, en particular. Aquestes recomanacions s'adrecen a les persones que dirigeixen departament i deganats, a aquelles que presideixen comissions de professorat de les facultats i als vicerectorats relacionats amb l'activitat acadèmica del PDI. El document s'estructura d'acords amb les tres fases que segueix qualsevol membre del PDI a la Universitat de Barcelona: incorporació, seguiment i desvinculació.
Dos campus d'excel·lència internacional