II CDf International Congress (ePub)
Matèria: Art
Format: ePub
Pàgines: 681
ISBN: 978-84-9168-101-4
Data d’edició: 2018


II CDf International Congress (ePub)
Lluís Bosch i Mireia Freixa (coords.)
The I coupDefouet International Congress was held in June 2013 to celebrate the tenth anniversary of coupDefouet, the magazine of the Art Nouveau European Route, an association of municipalities and other entities to promote and disseminate Modernista or Art Nouveau heritage. Its success and excellent scientific results led to its continuity with a second congress, held in 2015, whose acts are presented in this volume of Singularities. The congresses are organised by the Urban Landscape Institute (IMPUiQV) of the Barcelona City Council in partnership with GRACMON, a consolidated research group of the University of Barcelona.

El primer Congrés Internacional coupDefouet se celebrà el juny de l’any 2013 per commemorar els deu anys de l’aparició de coupDefouet, la revista de la Ruta Europea del Modernisme, una associació de municipis i altres entitats per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista o Art Nouveau. Gràcies a l’èxit i als bons resultats científics es va apostar per la seva continuïtat amb un segon congrés que tingué lloc el 2015, les actes del qual presentem en aquest volum de Singularitats. Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de GRACMON, grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona.
Dos campus d'excel·lència internacional