Experiència màgica del cinema, L’. Col·lecció Josep Queraltó
Matèria: Cinema
Format: 23 x 30 cm
Pàgines: 92
ISBN: 978-84-475-3740-2
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,3 €
L’experiència màgica del cinema. Col·lecció Josep Queraltó
Universitat de Barcelona i Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó (eds.)
La Col·lecció Josep M. Queraltó, una de les més importants d’Europa sobre la tècnica cinematogràfica, reuneix innombrables peces i enginys de tota mena, avui insospitats, que van fer possible l’origen i l’evolució del setè art. La seva història, el seu relat, és apassionant.
Aquest catàleg –que publiquem amb motiu de la mostra «L’experiència màgica del cinema», celebrada a la Universitat de Barcelona–, submergeix el lector en l’univers fascinador del cinema i n’explica la història des de les primeres albors fins a l’aparició del cinematògraf dels germans Lumière, així com els seus vincles amb les ciències i l’art. Les ombres xineses, les llanternes, les kinores, les joguines òptiques i tants d’altres artefactes avui desconeguts són la materialització de l’anhel reeixit de la humanitat de captar i reproduir la realitat o, més aviat, l’experiència fugissera que en tenim.
Els textos de Josep Maria Caparrós i Jordi S. Bonet contextualitzen i expliquen amb amenitat l’abast d’aquests objectes primigenis, que han evolucionat en paral·lel a la història d’una disciplina tan universal i estimada com ho és el cinema. Sens dubte una de les millors maneres d’endinsar-nos en la màgia dels orígens, que encara avui conservem.
 
 
The Josep M. Queraltó Collection, one of the most important in Europe on the Technology of the cinema, includes countless pieces and all kinds of devices, now forgotten, that made the origins and the development of the Seventh Art possible. Its history, the story it tells, is exciting.
This catalogue – published for the show “The Magical Experience of the Cinema”, held in the University of Barcelona – immerses readers in the fascinating world of the cinema and tells its story from the earliest days to the appearance of the Lumière brothers’ cinématographe, and its connections with the sciences and art. Chinese shadows, lanterns, Kinoras, optical toys and so many other artefacts, now unknown, are the materialization of mankind’s successful longing to capture and reproduce reality or, rather, the fleeting experience that we have of it.
The texts by Josep Maria Caparrós and Jordi S. Bonet pleasantly contextualize and explain the scope of these rudimentary objects, which have developed parallel to the history of such a universal and well-loved discipline: the cinema. It is unquestionably one of the best ways to learn about the magic of the origins, which we still conserve today.
Dos campus d'excel·lència internacional