Corpus Oral de Registres. Materials de treball  (Llibre + CD-ROM)
Matèria: Lingüística
Format:
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-475-2812-7
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 15 €
Corpus Oral de Registres. Materials de treball (Llibre + CD-ROM)
Marta Payà (Editor),Òscar Bladas Marti (Editor),Lluís Payrató Giménez (Editor),Núria Alturo Monné (Editor)
El volum "corpus oral de registres". Materials de treball posa a l'abast dels estudiosos de la llengua catalana i del discurs oral una mostra de textos orals de 26 gèneres dels àmbits civil, cultural, educatiu-acadèmic-científic, empresarial-comercial, polític, privat i religiós. La mostra comprèn, en conjunt, un total de 154.198 mots, distribuïts en 168 textos diferents. Els materials es presenten en un CD-ROM i un llibre. El CD-ROM conté els arxius de so i la transcripció discursiva (ortogràfica) de cadascun dels textos, així com informació sobre el context, convencions de transcripció i una descripció del corpus. Els textos poden ser consultats directament o a través de qualsevol programa de tractament de textos. El llibre inclou també la descripció dels materials, juntament amb les convencions de transcripció i una mostra de transcripció dels textos de cadascun dels gèneres.
Dos campus d'excel·lència internacional